Friday, May 21, 2021

Những vấn đề nên lưu ý nếu bạn sang Mỹ theo diện hôn nhân hay hôn thê

uscitizenpod: Những vấn đề nên lưu ý nếu bạn sang Mỹ theo diện hôn nhân hay hôn thê

Tha nói về cuộc phỏng vấn quốc tịch Hoa Kỳ của cô ấy.  Tính đủ điều kiện của cô ấy dựa trên việc kết hôn với một công dân Hoa Kỳ.

N-400 Practice

Civics Practice
  • The Presidential Valentine's Day Quiz pdf
Learn More
  • Tha's husband earned his U.S, Citizenship while serving with the Marines in Afghanistan.  Watch this video which celebrates the military service of a fellow Vietnamese-American.  I will feature this video on Saturday.  

No comments: