Wednesday, February 24, 2021

USCIS Reverts to the 2008 Version of the Naturalization Civics Test

 
 

USCIS Reverts to the 2008 Version of the Naturalization Civics Test

美國公民及移民服務局恢復為2008年版本的入籍公民測試
您只學習100個公民問題。
新的128個問題太難了! 我們真高興! 謝謝美國移民局!

USCIS Hoàn nguyên về Phiên bản 2008 của Bài kiểm tra Công dân Nhập tịch
Bạn chỉ học 100 câu hỏi môn công dân.
128 câu hỏi mới quá khó! Chúng tôi rất vui!  Xin cảm ơn USCIS!

No comments: