Saturday, November 21, 2020

Hùng Đỗ nói về cuộc Phỏng vấn Quốc tịch Hoa Kỳ của mình

 


Hùng đã đi phỏng vấn tại Santa Ana, CA. Trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, họ đã đưa cho anh ta một chiếc iPad. Nhân viên này sau đó đến một văn phòng khác, tháo khẩu trang và nói chuyện với Hùng qua iPad. Hùng đã có thể nhìn và nghe rõ người cán bộ. Ngoài ra Hùng cũng trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt trong một video riêng.

No comments: