Friday, August 7, 2020

Thuan nói về cuộc phỏng vấn thi công dân Hoa Kỳ của cô

uscitizenpod: Thuan nói về cuộc phỏng vấn thi công dân Hoa Kỳ của cô Thuan talks about her U.S. Citizenship Interview in English and Vietnamese

No comments: