Wednesday, November 7, 2007

Vietnamese 100 Citizenship Questions: Những Câu Hỏi Mới Trong Kỳ Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ

Here is a Vietnamese/English translation of the new 100 questions

USCIS.gov 100Qs--Vietnamese (added 9/11/2012) 
Các Câu Hỏi Được Gọi là Điều Khoản Miễn Trừ 65/20 (added 1/14/2013)
SPL.org, SFPL.org100Qs--Vietnamese / English  (added 2/25/2012)

(updated 01/14/2013)

No comments: